Especialització en Neuropsicologia de les Malalties Neurodegeneratives que Cursen amb Trastorns del Moviment (online amb modul presencial opcional)

Disponibles a partir del 1 de juny

Presentació del curs

Les malalties neurodegeneratives que cursen amb trastorns del moviment engloben un conjunt d’entitats amb etiologia variable que es poden acompanyar una complexa i heterogènia clínica neuropsicològica. 
Aquest curs està pensat per dotar als estudiants del coneixement teòric i pràctic necessari per fer front amb seguretat al procés de reconeixement de la semiologia, avaluació neuropsicològica i diagnòstic neuropsicològic en el context de les malalties neurodegneratives que cursen amb trastorns del moviment.
En aquest curs es revisaran les bases neurobiològiques dels símptomes cognitius i conductual d’aquest conjunt de malalties, es revisaran les característiques clíniques centrals i atípiques, els diferents fenotips cognitius que poden associar i el seu valor pronòstic, els instruments i tècniques d’avaluació neuropsicològica i finalment, la discussió de casos clínics, la interpretació de resultats de les exploracions i la redacció de l’informe neuropsicològic.
Tot i ser una formació online, aquest curs contempla la possibilitat de fer la extensió amb pràctica clínica supervisada de 8 h que es realitzarà a la Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Els mòduls que formen el conjunt de temes del curs d’especialització es poden adquirir també de manera independent per àrees temàtiques, essent el mòdul 1 del Bloc A sempre obligatori.

Directors:
Dr. Jaume Kulisevsky
Dr. Saul Martínez-Horta

Coordinador:
Dr. Saul Martínez-Horta

Professorat:
Dr. Jaume Kulisevsky
Dr. Saul Martínez-Horta
Dr. Javier Pagonabarraga

Tipus d’activitat: Curs de formació continuada en modalitat online amb opció d’extensió de pràctica supervisada en format presencial, dirigit a millorar les competències dels professionals en neuropsicologia en el reconeixement, avaluació i diagnòstic de la semiologia neuropsicològica i dels síndromes neuropsicològics en malalties que cursen amb trastorns del moviment.

Crèdits: 1 ECTS
Número d’hores lectives: 25 h
Número d’hores de pràctica supervisada: 
    -Modalitat online: 0
    -Modalitat Plus (extensió pràctica): 8 h
Número de participants: Sense límits

Perfil pedagògic de l’activitat

Objectiu general:

  • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al reconeixement i avaluació neuropsicològica de les malalties que cursen amb trastorns del moviment.

Objectius específics:

  • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de les manifestacions neuropsicològiques en els trastorns del moviment
  • Conèixer i comprendre les característiques clíniques centrals de les malalties tipificades com trastorns del moviment 
  • Reconèixer la semiologia neuropsicològica i síndromes neuropsicològics prototípics de les malalties tipificades com trastorns del moviment
  • Conèixer i saber emprar les tècniques i instruments d’avaluació neuropsicològica per a la identificació i gradació de la severitat de la simptomatologia i per al diagnòstic dels síndromes neuropsicològics en trastorns del moviment
  • Poder definir perfils i fenotips cognitius així com establir pronòstic
  • Potenciar el raonament clínic i crític

Programa Formatiu

BLOC A:
1. GENERALITATS RELATIVES A LA COGNICIÓ I CONDUCTA EN TRASTORNS DEL MOVIMENT
    1.1. Introducció als trastorns del moviment
    1.2. Organització i funció dels ganglis basals i circuits frontó-subcorticals
    1.3. Manifestacions neuropsicològiques generals en la patologia dels ganglis basals
2. MALALTIA DE PARKINSON
    2.1. Definició
    2.2. Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson
    2.3. Fenotips cognitius, conductuals i semiologia del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson

3. MALALTIA DE HUNTINGTON
    3.1. Definició
    3.2. Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu, conductual i la demència en la malaltia de Huntington
    3.3. Espectre clínic de la malaltia des del pròdrom fins a la demència.

4. PARKINSONISMES ATÍPICS
    4.1. Definició
    4.2. Paralisi supranuclear progressiva, degeneració corticobasal, demència amb cossos de Lewy, atrofia multisistèmica, parkinsonisme vascular
    4.3. Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu/conductual en els parkinsonismes atípics
    4.4. Característiques clíniques pròpies i diferencials dels parkinsonismes atípics vs malaltia de Parkinson idiopàtica.

BLOC B:
5. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LA MALALTIA DE PARKINSON
    5.1. Cribratge del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson
    5.2. Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
    5.3. Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic.
    5.4. Exploració neuropsicològica en context d´us de teràpies avançades 

6. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LA MALALTIA DE HUNTINGTON
    6.1. Avaluació i implicacions dels canvis prodròmics
    6.2. Cribratge i delimitació de la severitat del deteriorament cognitiu
    6.3. Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
    6.4. Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic
    6.5. Introducció al consell genètic i al maneig de la informació

7. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DELS PARKINSONISMS ATÍPICS
    7.1. Cribratge del deteriorament cognitiu i la demència
    7.2. Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
    7.3. Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic
    7.4. Diagnòstic diferencial dels parkinsonisms atípics

8. REVISIÓ DE CASOS CLÍNICS I ELAVORACIÓ D’INFORMES
    8.1. Revisió de casos
    8.2. Interpretació de les puntuacions i observacions
    8.3. Redacció de l’informe neuropsicològic

Programa “Plus” d’extensió de la pràctica clínica supervisada:
El mòdul formatiu “Plus” inclou la realització d’una rotació de curta durada (8h) a la consulta de neuropsicologia de la Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital de Sant Pau. L’estructura d’aquesta extensió pràctica inclou atendre al procés d’avaluació neuropsicològica dels pacients visitats en les consultes de malaltia de Parkinson, de malaltia de Huntington i de Parkinsonises atípics. 


Recursos i materials didàctics:
El curs es realitzarà a traves del campus online de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Neurociencies Sant Pau. Tots els mòduls es presentaran en modalitat vídeo i alhora s’incorporaran tota una sèrie de continguts en format text. El mòdul de revisió de casos clínics es realitzarà en streaming des de la mateixa plataforma, permetent la interacció amb els alumnes.  Els alumnes tindran un termini de 30 dies per acabar el curs un cop hagin accedit al contingut. Alhora, es realitzarà un procés d’avaluació continuada i d’avaluació final que permetrà obtenir el títol d’especialització corresponent.

Preu del curs, procés d’inscripció i titulació

  • Modalitat “estàndard” online: 650 eu
  • Modalitat Plus: 950 eu
  • Preus dels cursos per mòduls independents: 200 eu mòdul obligatori (Bloc A, mòdul 1) i 150 eu / mòdul (restants)

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el títol d’especialista en Neuropsicologia de les malalties neurodegeneratives que cursen amb trastorns del moviment expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i la Unitat Docent de Sant Pau.
Informació, procés d’inscripció i matricula:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a traves de la plataforma de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.