Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL 
L’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge (ECNPL), és un centre adscrit a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que ofereix assistència de qualitat en neuropsicologia, patologia del llenguatge, desenvolupament infantil i aprenentatge, sense personalitat jurídica pròpia, de suport a la transferència de coneixement, amb voluntat docent i de prestació de serveis, ubicat al Recinte Històric de Sant Pau.
2. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment del previst a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem de les dades identificatives de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:
Denominació: Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge - Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
NIF: G-59780494
Adreça: C. Sant Antoni Maria Claret, 167, Pavelló Santa Victòria, 08025 Barcelona 
Telèfon: 935 537 337
Correu electrònic: ecnpl@santpau.cat
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 21 d'octubre de 1993, amb el número 632.

3. OBJECTE
La present pàgina web, propietat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FUNDACIÓ), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
És important per la FUNDACIÓ i l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal, i per aquest motiu complim amb les lleis sobre privacitat i protecció de dades en la nostra pàgina web.

A través del lloc web de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge, la FUNDACIÓ no recollirà cap tipus d’informació personal, llevat que voluntàriament es faciliti, bé omplint un formulari o mitjançant altres vies.

El lloc web de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals no exerceix cap tipus de control. La FUNDACIÓ no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa.
 
5. USUARIS
L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari, el qual hauria de tenir capacitat per a contractar, implicant-ne l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest “Avís Legal”, en la versió publicada per la FUNDACIÓ, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

6. ÚS DEL PORTAL
L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present “Avís Legal”, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

La pàgina web de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau proporciona a l’usuari l'accés a informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a la FUNDACIÓ. En aquest sentit, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers o de la FUNDACIÓ. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.
L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, la qual s'estén al registre que fos necessari  per  accedir  a  determinats  serveis  o  continguts.  Com  a  conseqüència  d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya personal i intransferible de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, que  la FUNDACIÓ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la FUNDACIÓ o l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. En qualsevol cas, ni la FUNDACIÓ ni l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge seran responsables de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, la FUNDACIÓ l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.
L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que la FUNDACIÓ no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

7. PROTECCIÓ DE DADES
La FUNDACIÓ compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals  i de l’altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran utilitzades amb la finalitat de facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pugui considerar del seu interès.

L’usuari que faciliti les seves dades personals serà l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, reservant-se la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el dret a excloure del serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, quedant l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

En qualsevol cas, l ’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de l'adreça del responsable, la finalitat i base jurídica del tractament, els terminis de conservació de les dades, les comunicacions de dades a tercers si s’escau, i la possibilitat d'exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers.

Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si s’escau, per qui el representi, bé per sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau , Pavelló Santa Victòria. c/ Sant Antoni Maria Claret  núm. 167, (Barcelona – 08025), o mitjançant sol·licitud per correu electrònic a ecnpl@santpau.cat

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, posar la referència “Protecció de Dades” Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ” i contingut concret del dret exercit.

L’usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades.

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

8. NAVEGACIÓ I POLÍTICA DE COOKIES

La Navegació
El sistema de navegació d’aquest lloc web recull, de manera estàndard, algunes de les dades de la transmissió implícites a l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça de URL de recurs demanat, l’hora i el mètode utilitzat per la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de l’escola.

L’ús de cookies
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d'una tècnica usada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per més informació sobre les cookies que utilitza aquest lloc web cliqui aquí.

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts.
En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

9. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
La FUNDACIÓ per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web de l’Escola, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari,  textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny; selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús; etc.), dels quals en té tots els drets reservats.

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web, pertanyen a la FUNDACIÓ o, en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets de propietat industrial i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquest web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor. En aquest sentit queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, la transformació, extracció, reutilització de la totalitat o d’una part dels continguts d'aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la FUNDACIÓ.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la FUNDACIÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquest web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, o de qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
La FUNDACIÓ queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions o de la publicitat facilitades pels usuaris a la pàgina web.

La FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web ni estiguin gestionats per la FUNDACIÓ o l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.
La FUNDACIÓ es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

La FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal,  transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la FUNDACIÓ pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació. 

11. MODIFICACIONS
La FUNDACIÓ es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

12. ENLLAÇOS
La funció dels enllaços que apareixen a la pàgina web és exclusivament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un material a Internet, en aquest sentit La FUNDACIÓ no exercirà cap tipus de control respecte aquests llocs web.

En conseqüència, en cap cas, La FUNDACIÓ assumirà responsabilitat alguna pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de ningun material o informació continguda en cap d'aquests links o altres llocs d'Internet. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació de la FUNDACIÓ amb els responsables dels mateixos, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

La FUNDACIÓ només podrà ser responsable per aquests continguts conforme a l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva  il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no elimini o bloquegi els corresponents continguts.

La FUNDACIÓ no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra  el  sistema  informàtic,  ni  per  qualssevol  altre  motiu  que  es  derivi  de  causes  que s’escapin del seu control, per la qual cosa rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

13. DRET D’EXCLUSIÓ
La FUNDACIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

14.GENERALITATS
La FUNDACIÓ perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 
15.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
La FUNDACIÓ podrà modificar, en qualsevol moment, les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin substituïdes per unes altres que seran degudament publicades.


16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquest web, les parts,  en els casos que la normativa permeti la possibilitat de sotmetre’s a un fur, se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur propi que els pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  

Última actualització: maig 2022.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


És important per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal, i per aquest motiu complim amb les lleis sobre privacitat i protecció de dades en la nostra pàgina web.

A través del nostre lloc web, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no recollirà cap tipus d’informació personal, llevat que voluntàriament es faciliti, bé omplint un formulari o mitjançant altres vies.

El lloc web de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals no exerceix cap tipus de control. La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa. En aquest sentit la present política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses o entitats que anunciïn serveis i/o productes.

Es recomana llegir aquesta Política de privacitat i que, en cas de dubte, es posis en contacte a la següent direcció dpd@santpau.cat

Qui és el responsable del tractament?
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
CIF: G-59780494
Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona
Telèfon: 93 291 90 00

Pots contactar amb la delegada de protecció de dades de  la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a l’adreça de correu electrònic dpd@santpau.cat.
Informació recollida
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

L’usuari que faciliti les seves dades personals serà l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, reservant-se la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el dret a excloure del serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, quedant  la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

Finalitat del tractament de dades
L’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

Les seves dades només seran accessible als usuaris de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Legitimació per al tractament de dades
Estem legitimats per tractar la informació que ens proporcioni:

  • Quan la informació proporcionada sigui necessària per gestionar la seva petició d’informació, consultes o reclamacions 
  • Quan sigui necessari pel compliment d’obligacions legals que derivin del Dret de la Unió o dels estats membres.
  • Quan sigui necessari pera la gestió d’aquest lloc web, així com els serveis que es poden considerar associats. 

Excepte en els casos anterior, abans de tractar les seves dades i amb la finalitat d’estar legitimats per tractar les seves dades, sempre li demanarem el seu consentiment que podrà revocar en qualsevol moment.

Així mateix, en base a l’interès legítim, podem informar-li de productes, serveis, comunicacions o campanyes que considerem que poden ser d’interès. En tot cas, es podrà oposar a aquest tractament en qualsevol moment.

Conservació de les dades
Les dades facilitades es conservaran mentre perdurin aquestes relacions amb nosaltres i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Comunicació de dades
En cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent pel compliment d’una obligació legal.

Quins drets es poden exercir? 
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament, així com el dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si s’escau, per qui el representi, bé per sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau- Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  , Pavelló Santa Victòria. c/ Sant Antoni Maria Claret  núm. 167, (Barcelona – 08025), o mitjançant sol·licitud per correu electrònic a ecnpl@santpau.cat.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, posar la referència “Protecció de Dades” Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ” i contingut concret del dret exercit.

En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les teves dades es pots dirigir a l’autoritat competent de protecció de dades (Autoritat Catalana de Protecció de Dades). Tot i que preguem que es posis en contacte amb nosaltres per correu electrònic dpd@santpau.cat, amb la finalitat d’intentar solucionar la possible discrepància.

Es pot modificar aquesta Política de privacitat?
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a modificacions legislatives així com per adaptar-la a la realitat de l’entitat. 

Darrera actualització: maig 2022

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS SERVEIS
La contractació dels serveis de formació o d’altres productes oferts de manera directa per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (ECNPL) mitjançant la seva pàgina web https://ecnpl.santpau.cat/web/ecnpl  o  https://academiaecnpl.santpau.cat/, significa l'acceptació de les següents condicions generals de contractació (d'ara endavant, «les Condicions generals»).

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS
Mitjançant l'acceptació de les Condicions generals manifesteu:

  • Que sou una persona major d'edat i amb la capacitat jurídica necessària per a contractar.
  • Que heu llegit, enteneu i accepteu les Condicions generals.

2. OBJECTE
Les Condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis o productes oferts de manera directa per l’ECNPL, mitjançant la seva pàgina web.
Les dades identificatives de l’ECNPL consten en el punt primer de l’avís legal que figura en aquesta mateixa pàgina web.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
L’ECNPL ofereix, mitjançant la seva pàgina web, serveis formatius i altres tipus de serveis. Aquests serveis consten descrits en cadascun dels apartats específics de la pàgina web. La persona usuària interessada en la contractació del producte o servei haurà d’assenyalar que es troba informada de les característiques concretes en les què s’ofereix el producte o servei.

Tanmateix, al marge de les condicions específiques del servei contractat, quan es tracti d’un acte formatiu/curs/congrés, la persona que assisteixi o usuària del servei, haurà de ser la persona que s’hagi inscrit degudament. A més, haurà de ser major de divuit (18) anys i tenir plena capacitat d'obrar per a celebrar contractes vinculants.
L'acceptació de les presents Condicions Generals i les específiques del servei, serà condició necessària per a realitzar la inscripció a l’acte formatiu/curs/congrés o l’adquisició de qualsevol altre tipus de servei.

En el cas que es tracti d’un acte formatiu/curs/congrés i sigui prestat de manera presencial, les places seran adjudicades per rigorós ordre d'inscripció. En cas de completar-se l'aforament, s'obrirà una llista d'espera. La inclusió en la llista d'espera de l’acte formatiu/curs/congrés no implica cap garantia de disponibilitat futura de places per assistir-hi, ni comportarà cap pagament, fins que es realitzi l'efectiva inscripció a l’acte formatiu/curs/congrés, si escau. El registre serà per ordre d'inscripció a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

La llengua en la qual es formalitzarà el contracte serà en castellà, català o l’idioma habilitat al web.

Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, que conservaran tota la seva vigència.

Aquestes condicions es complementen amb la informació que es fa constar a l’avís legal del portal i amb la que consti per a cada producte o servei en particular.

4. NORMATIVA APLICABLE
Les condicions generals estan subjectes al que es disposa en:
-    La Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
-    El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries;
-    La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya;
-    La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
-    El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-    La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
La persona usuària manifesta conèixer i accepta aquestes condicions, pel sol fet de validar la comanda del producte o el servei, en la modalitat de comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic – LSSI).

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per la FUNDACIÓ i si escau les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sempre prèviament per l’usuari.

6. CONTRACTACIÓ I DRET DE DESISTIMENT
Procés de contractació.
El procés de contractació-matriculació s'efectua amb la ECNPL en els terminis establerts en el seu calendari acadèmic, i per mitjà dels canals establerts amb aquesta finalitat. L'estudiant accepta que la recepció per l’EPL del full de matrícula degudament emplenat i signat implica la formalització de la matrícula i l’acceptació de les condicions generals presents així com la resta de normativa aplicable.

Per poder formalitzar la matrícula, els estudiants han de complir tots els requisits que es preveuen per matricular-se en el programa formatiu corresponent. 

Una vegada completat el procés de matriculació, l'estudiant rep un missatge de correu electrònic de confirmació. Aquesta comunicació no implica que l'estudiant hagi estat admès, ja que l'admissió depèn del compliment de les condicions d'accés fixades per a cadascuna de les titulacions.

La ECNPL es reserva la potestat d'anul·lar la docència de programes formatius per motiu de matriculació baixa. Si el programa formatiu s'anul·la per aquesta causa, s'ha de comunicar a tots els estudiants matriculats perquè puguin optar per la devolució de l'import abonat en concepte de matrícula o per la substitució per un altre programa formatiu. En aquest cas, si l'import de la matrícula és superior a l'import pagat inicialment, l'estudiant ha d'abonar la diferència i, viceversa, si l'import de la matrícula és inferior, la ECNPL ha de retornar la diferència.

Per a qualsevol dubte sobre el procés de contractació, correccions, incidències, dubtes o per a qualsevol assumpte sobre facturació pot posar-se en contacte enviant un e-mail a ecnpl@santpau.cat

Condicions de lliurament o inici de prestació de servei.
Fins que no es confirmi el pagament per targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament habilitada a l'efecte, no es procedirà al lliurament del producte o de les credencials, per a l'accés a l’acte formatiu/curs/congrés, tan on-line com presencial.

Preu.
Serà l’indicat en el formulari d’inscripció. Els preus i les ofertes que consten en el portal són vigents únicament per a la compra en la modalitat de comerç electrònic a través de https://ecnpl.santpau.cat/web/ecnpl  o  https://academiaecnpl.santpau.cat/.

Confirmació.
Una vegada feta la compra del producte o servei, i en el termini més breu possible, sempre abans que passin 24 hores des de l’execució de la compra, L’ECNPL remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si l’usuari no està d’acord amb les dades consignades en l’esmentada confirmació podrà sol·licitar la seva modificació o l’anul·lació del contracte.

Dret de desistiment.
La persona contractant del producte o servei, pot exercir el dret de desistiment de la matrícula de l’acte formatiu/curs/congrés contractat o el preu del producte adquirit, sense cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, que es compten a partir de la data en què s'ha formalitzat. No obstant això, no es podrà exercir el dret de desistiment, si la persona contractant ja ha començat a assistir a l’acte formatiu/curs/congrés contractat, ja sigui de manera on-line o presencial.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà d’efectuar la sol·licitud corresponent, per mitjà dels  canals existents per aquesta finalitat i, si fos el cas, tornar el producte o els recursos per a l'aprenentatge que hagin estat remesos a la persona que ha contractat el servei. El cost de la devolució dels recursos per a l'aprenentatge serà a càrrec de la persona que ha contractat l’acte formatiu/curs/congrés.

Si es compleixen degudament els requisits de desistiment, es reintegrarà, a la persona que ha contractat el producte o servei, l'import abonat en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, a comptar a partir de la data de recepció de la sol·licitud corresponent. La devolució es farà mitjançant un ingrés al compte corrent facilitat o efectuant una anul·lació o devolució mitjançant la targeta bancària o mitjà de pagament emprat.

En tot cas, la devolució de l'import està condicionada a la devolució del producte o dels recursos per a l'aprenentatge i a la confirmació definitiva del pagament per part de la persona que ha contractat el servei.

En el cas dels serveis formatius, la matriculació és personal i intransferible i els drets que se'n deriven no poden ser traspassats a una tercera persona.

La FUNDACIÓ o l’ECNPL no assumeix cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les Condicions generals si aquesta manca d'execució o retard fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït.

Altres.
La contractació es farà en la llengua que l’usuari seleccioni en el moment de fer la comanda.

Si s’ofereixen productes o serveis amb continguts editorials, informació, opinió o ficció que siguin editats o produïts per tercer, la FUNDACIÓ o l’ECNPL no es fa responsable dels continguts respecte d’aquests productes o serveis.

7. SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ A LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI
Per a qualsevol dubte o incidència que vulgui comunicar sobre la prestació del servei tan on-line com presencial la persona usuària pot enviar un correu electrònic al compte de correu: ecnpl@santpau.cat. 

8. SUPÒSITS D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
La FUNDACIÓ o l’ECNPL no es fa responsable:
-    del mal ús que realitzi la persona usuària del servei de les seves credencials d'accés a la plataforma (no està permès compartir les credencials d'accés o la documentació del servei amb persones alienes a la persona usuària del servei),
-    de l'ús incorrecte dels nostres serveis (com per exemple, l'explotació comercial dels seus continguts i de la plataforma online) o qualsevol ús dels nostres serveis que no compleixi amb les condicions generals de contractació acceptades per part de la persona usuària del servei.
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
La persona usuària del servei no obté cap llicència ni autorització per a la utilització de la informació o contingut generat per la prestació del servei ni sobre cap dret relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, més enllà de l'ús estrictament necessari per a complir amb l'objecte d'abast del servei contractat.

L'acceptació de les condicions generals de la prestació dels serveis implica el seu compromís de compliment. La FUNDACIÓ o l’ECNPL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als serveis i a la informació en ella continguda, en qualsevol moment, en el supòsit de detectar o tenir indicis raonables de no utilitzar la informació, documentació i la resta dels seus continguts del servei conforme a la seva finalitat objecte del contracte, de manera diligent, lícita i d’acord amb les condicions generals.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la llei espanyola i/o catalana. En aquells casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, totes dues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

11. NOTIFICACIONS
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d'efectuar en relació amb les Condicions generals s'han de fer per escrit i s'entén que es fan degudament quan són lliurades en mà, enviades per correu ordinari al domicili de l'altra part o a la seva adreça de correu electrònic, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l'altra a aquest efecte.


Última actualització: maig 2022.