Curs d'Introducció a la Programació Informàtica per a Clínics i Investigadors [Modalitat Online]

Vídeo descripció del curs

 

 

Presentació del curs
Diuen que les dades digitals a gran escala (“big data”) seran el petroli del segle XXI. A l'entorn clínic i en recerca, cada cop més s'acumulen grans quantitats de dades informatitzades. Això suposa un problema tècnic a l'hora d'analitzar-los, atès que aquestes dades sovint estan emmagatzemades de manera complexa i en diferents bases de dades amb formats diferents. Moltes vegades, sobretot quan es treballa amb dades de milers de pacients, hi ha tasques que és inviable “fer a mà un per un”. A més, arriba un moment on els coneixements d'Excel o SPSS no són suficients per resoldre els problemes de manipulació i gestió de dades que sorgeixen a la pràctica clínica o en investigació. És en aquest punt on coneixements bàsics de programació informàtica poden resoldre pràcticament qualsevol daquests problemes.

Objetius del curs
L'objectiu principal del curs és obtenir unes nocions bàsiques de programació informàtica que permetin solucionar problemes comuns d'anàlisi i de manipulació de dades en entorns clínics o de recerca. La part teòrica serà mínima, ja que el mètode docent del professor es basa en anar aprenent conceptes teoricopràctics conforme s'intenten resoldre problemes reals. Així doncs, el curs constarà de cinc sessions. La primera serà una introducció general a la programació, però la resta seran sessions totalment pràctiques on els alumnes s'enfrontaran a problemes reals  d'anàlisi de dades i aprendran a solucionarlos usant tècniques de programació.

Coordinador y professorat
Dr Frederic Sampedro

Centre de realizació y modalitats del curs
El programa presencial es farà a les aules docents de l'ECNPL. Els continguts pràctics del curs es realitzaran al Laboratori de Neuropsicologia i Neurociència Computacional de l'ECNPL. La modalitat online es realitzarà a través del campus acadèmic virtual de l'ECNPL.

 

 

Estructura del programa

1) Bloc 1: Introducció a la programació
    a. Com ens comuniquem amb un ordinador?
    b. Llenguatges de programació
    c. Pensament algorísmic: una nova manera de pensar
    d. Els pilars de la programació informàtica: for, if , funcions i variables.

2) Bloc 2: Mans a lobra 1.
    a. Solucionant problemes usant petits programes
        i. Com fusionar la informació de dues bases de dades diferents?
        ii. Com obtenir la informació que necessito un gran fitxer de dades de dades amb un format caòtic?

3) Bloc 3: Mans a lobra 2.
    a. Com puc reanomenar més de 1000 fitxers i carpetes del meu ordinador sense haver de fer-ho a mà?

4) Bloc 4: Mans a lobra 3.
    a. Els resultats del meu estudi de recerca no són en un format amigable per poder obtenir la informació que necessito de tots els participants. Trigaria hores si hagués d'anar buscant la informació de cada subjecte un per un… Què faig?

5) Bloc 5: Mans a lobra 4.
    a. Tinc una base de dades caòtica amb moltíssima informació mèdica de moltíssims pacients registrada a múltiples visites al llarg del temps. Per poder fer una anàlisi longitudinal, per exemple una corba de supervivència, els paquets estadístics em demanen que tingui les dades en un format determinat. La realitat és que el format actual de les dades no s'assembla gens al que haurien d'estar per fer aquesta anàlisi. Com que es tracta de milers de pacients i visites, és inviable transformar el format a mà. Què faig?

Modalitats del curs

Modalitat online:
a. L'alumne tindrà a la seva disposició, a través de l'acadèmia virtual, els vídeos d'alta qualitat corresponents a cadascuna de les 5 sessions. Cada vídeo tindrà una durada aproximada de 1,5 hores.
b. L'alumne podrà interaccionar amb el professor en qualsevol moment mitjançant els sistemes de fòrums, xats i correu electrònic de l'acadèmia virtual.
c. El professor proposarà a cada alumne un projecte de programació que l'alumne haurà de resoldre. El mateix alumne també pot proposar un projecte del vostre interès. El professor us anirà donant feedback quan l'alumne ho necessiti via online. El temps d‟implicació de l‟alumnat en aquest petit projecte s‟estima en 5 hores.

Avaluació: Basada en la visualizació de les sesions, així com en questionaris d’avaluació i la realizació d’un miniprojecte de programació.

Número de places presencials, preu, crédits, procés d’inscripción y títol acreditatiu

Crédits: 0.5 credit ECTS (modalitat online).
Preu: 120 euros (modalitat online)
Títol:  Tots els estudiants que superin el curs rebrán el corresponent títol expedit per la ECNPL certificant la superació del curs y la qualificació obtinguda.
Procés de matrícula y pagament: Totes les persones interesades en aquest programa poden sol·licitar informació a través de academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés d’inscripció, matriculació y pagament es realizarà a través de la plataforma de l’Academia de la ECNPL.